Elizabeth Kolbert

ELIZABETH KOLBERT là cây viết của tạp chí The New Yorker. Bà là tác giả của cuốn sách Field Notes from a Catastrophe: Man, Nature, and Climate Change. Hiện bà sống tại Williamstown, Massachusetts.
 

Chia sẻ: